• ABViewer. Sat?n al

  ABViewer. Sat?n al
  • ABViewer Sat?n Al
  • Yükseltmesi Sat?n Al
  ABViewer Sat?n Al
  Professional
  Enterprise

  1550 TRY

  Satin Al

  775 TRY

  Satin Al

  Kal?c? kullan?c? lisans?

  Volume discount
  5% off two or more licenses

  Daha fazla oku

  Kullan?c? lisanslar? tek bir ki?i – lisans sahibi - taraf?ndan kullan?labilir ve yüklenen ABViewer kopyas? bulunan her bir bilgisayardaki kay?t bilgilerinin girilmesini gerektirir. Sat?n al?nan lisanslar?n?n say?s?, yaz?l?mla ?al??acak kullan?c? say?s?na g?re de?i?ir.

  • Lisanslar hem ayr? bilgisayarlara hem de bir a?a ba?l? bilgisayarlara yüklenebilir.
  • Lisans, s?n?rl? say?da bilgisayara yüklenebilir.
  • Her lisans tek bir ki?i – lisans sahibi - taraf?ndan kullan?labilir.

  3100 TRY

  Satin Al

  1550 TRY

  Satin Al

  Kal?c? yüzer lisans

  Volume discount
  5% off two or more licenses

  Daha fazla oku

  Yüzer lisanslar, ABViewer’?n TCP/IP a??na ba?l? ?e?itli bilgisayarlarda kullan?lmas?n? mümkün k?lar. Lisanslar, ücretsiz ve yüzer lisanslar?n sat?n al?nmas? halinde yüklenen yaz?l?m CST Yüzer Lisans Sunucusu taraf?ndan y?netilir.

  Ayn? zamanda ABViewer’? kullanan bilgisayarlar?n say?s?, sat?n al?nan yüzer lisanslar?n say?s?yla s?n?rland?r?l?r. Yaz?l?m ba?lat?ld???nda, CST Yüzer Lisans Sunucusu’na ba?lan?r ve bir lisans al?r. Sunucudaki kullan?labilir lisanslar?n say?s? aza?l?r. Program kapat?ld?ktan sonra, lisans CST Yüzer Lisans Sunucusu’na d?ner ve di?er bilgisayarlar i?in kullan?labilir hale gelir.

  CST Yüzer Lisans Sunucusu ?u Microsoft Windows i?letim sistemlerini destekler:

  • Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10/11
  • Windows Server 2000/2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022

  ?irketinizdeki bilgisayarlar tek bir TCP/IP a??na ba?l?ysa ve ABViewer farkl? zamanlarda ?ok say?da bilgisayarda kullan?lacaksa, yüzer lisans sipari? etmekle tasarruf sa?lars?n?z.

  • Bilgisayarlar TCP/IP a??na ba?l? olmal?d?r. Yüzer lisanslar ?zellikle terminal sistemler i?in uygundur.
  • Lisans, TCP/IP a??nda herhangi bir say?da bilgisayara yüklenebilir; ayn? anda ?al??an ABViewer kopyalar?n?n say?s? s?n?rl?d?r.
  • Lisans, TCP/IP a??na ve yüzer lisanslara eri?im sahibi tüm kullan?c?lar taraf?ndan kullan?labilir.
  ABViewer Yükseltmesi Sat?n Al
  Professional
  Enterprise

  775 TRY

  Satin Al

  387 TRY

  Satin Al

  Kal?c? kullan?c? lisans?
  Yükseltmesi

  Daha fazla oku

  ABViewer yükseltme lisans? say?s?, ?nceki sürümlerin kullan?labilir lisans say?s?na kar??l?k gelmelidir. Di?er ABViewer sat?n alma türleri i?in lütfen info@www.frankbbs.net adresinden bizimle ileti?ime ge?in.

  Lisans?n?z? yükseltirken di?er bir ABViewer sürümüne, ?rne?in Professional sürümden Enterprise sürümüne ge?i? yapabilirsiniz. Yükseltme fiyat? i?in bizimle ileti?ime ge?in.

  1550 TRY

  Satin Al

  775 TRY

  Satin Al

  Wieczysta licencja zmienna
  Uaktualnienie

  Czytaj wi?cej

  ABViewer yükseltme lisans? say?s?, ?nceki sürümlerin kullan?labilir lisans say?s?na kar??l?k gelmelidir. Di?er ABViewer sat?n alma türleri i?in lütfen info@www.frankbbs.net adresinden bizimle ileti?ime ge?in.

  Lisans?n?z? yükseltirken di?er bir ABViewer sürümüne, ?rne?in Professional sürümden Enterprise sürümüne ge?i? yapabilirsiniz. Yükseltme fiyat? i?in bizimle ileti?ime ge?in.

  2D g?rüntüleme ve d?nü?türme

  PDF’ten DWG’ye d?nü?üm yaln?zca ABViewer Enterprise sürümünde yap?labilir.

  B?lünmü? Bask?
  3D g?rüntüleme ve d?nü?türme

  Tüm 3D modeller STL, OBJ, AutoCAD? DWG/DXF ve desteklenen 2D formatlara d?nü?türülebilir. Parametrik 3D modeller de STEP, SAT/SAB’e d?nü?türülebilir.

  Düzenleme
  Redline
  2D DWG/DXF’yi G koduna ?evirin
  PDF’ten DWG’ye  
  Toplu d?nü?türme  
  Toplu bask?  
  Dosya kar??la?t?rma  
  Komut sat?r?  

  Kal?c? lisanslar

  ABViewer lisanslar?, tek seferlik bir al?md?r ve temel versiyonda ge?erlidir. ücretsiz güncelleme ve temel versiyonla beraber ücretsiz teknik destek i?erir.

  Lisans?n?z? güncel temel versiyona yükseltmek üzere web sitemizdeki standard yükseltmeler kullanabilir ya da info@www.frankbbs.net adresinden ?zel yükseltme se?enekleri hakk?nda daha fazla detay i?in bize ula??n.

  ?deme Y?ntemi

  Visa MasterCard American Express PayPal Wire Transfer JCB DoubleClick

  • Visa, MasterCard, American Ex press, JCB, Diners Club ve Maestro kredi kartlar?
  • Banka transferi
  • Kontrol
  • PayPal
  • Sat?n Alma Emri

  Sipari?le ilgili sorular?n?z varsa ya da sunulan ?deme se?eneklerinin hi?biri beklentilerinizi kar??lam?yorsa, lütfen info@www.frankbbs.net adresinden bize ula??n.

 • 一二三四在线视频社区3